News

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ದವಸಧಾನ್ಯಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು See

ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ದವಸಧಾನ್ಯಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು


Source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *